Szczeciński Szybki Tramwaj - strona główna
Odwołanie do serwisu zewnetrzenego Miasta Szczecinstrona główna

Galeria fotograficzna

Maj - Czerwiec 2015

Kwiecień 2015

Przystanek „Lotnisko” – wykonywanie zabezpieczeń powierzchni betonowych.

Przystanek „Lotnisko”

Przystanek „Gryfińska”

Zagospodarowanie terenu wokół kładki „Lotnisko”
Ul. Bat. Chłopskich – zejście na przystanek „Gryfińska”, strona prawa

Montaż wiat rowerowych na parkingu „bike&ride”,

Ul. Bat. Chłopskich – widok na przystanek „Gryfińska”

Ul. Bat. Chłopskich – widok na przystanek „Gryfińska”

Ul. Bat. Chłopskich – nasadzenia roślin przy zejściu na przystanek „Gryfińska”, strona lewa.

Chodniki w rejonie willi Grüneberga

Wykonywanie chodnika w rejonie willi Grünebarga

Torowisko SST w rejonie dojazdu do wiaduktu PKP

Pętla Turkusowa – zagospodarowanie terenu wokół pętli

Pętla Turkusowa - roboty wykończeniowe

Pętla Turkusowa – zagospodarowanie terenu wokół pętli

Pętla Turkusowa – wykonywanie chodnika przy budynku socjalno-kasowym

Marzec 2015

Pętla Turkusowa – przygotowanie pod układanie nawierzchni na peronie 5.

Pętla Turkusowa – wykonywanie ocieplenia budynku socjalno-kasowego na pętli.

Wykop obudowany – rozkładanie maty antywibracyjnej na torze prawym, segment 6a.

Ul. Bat. Chłopskich – ustawianie obrzeży peronowych na zatoce autobusowej.

Przystanek „Gryfińska” – deskowanie i zbrojenie schodów terenowych.

Wykop obudowany- betonowanie murka oporowego, rozkładanie podkładów; widok na przystanek „Gryfińska”.

Wykonanie humusowania przy ul. Hangarowej.

Przystanek „Lotnisko” – układanie nawierzchni peronowych.

Montaż osłon przeciwporażeniowych na murkach oporowych wykopu obudowanego.

Montaż osłon przeciwporażeniowych na murkach oporowych wykopu obudowanego.

Wykop obudowany- widok na przystanek „Gryfińska”.

Wykop obudowany- widok na wiadukt PKP.

Ul. Bat. Chłopskich – wykonywanie nawierzchni na zatoce autobusowej.

Pętla Turkusowa – układanie nawierzchni peronowych, tor 1.

Pętla Turkusowa – wykonywanie elewacji budynku socjalno-kasowego.

Nasadzenia roślin wzdłuż ul. Hangarowej.

Montaż sieci trakcyjnej wzdłuż ul. Eskadrowa.

Zagospodarowywanie terenu wzdłuż wykopu obudowanego.

Profilowanie pobocza torowiska – ul. Hangarowa.

Przystanek „Lotnisko” – przygotowanie pod układanie płyt EPT.

Przystanek „Gryfińska” – wykonywanie chodnika do szybu windowego.

Przystanek „Gryfińska” – widok z wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich.

Przystanek „Gryfińska” – zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Ul. Bat. Chłopskich – układanie warstwy ścieralnej SMA.

Wykop obudowany – widok na wiadukt PKP.

Pętla Turkusowa – prace na peronach przystankowych.

Montaż ekranów dźwiękochłonnych na odcinku od końca wanny do wiaduktu PKP.

Pętla Turkusowa, widok z dachu budynku socjalno-kasowego.

Pętla Turkusowa – układanie płyt EPT na torze nr 4.

Próby instalacji elektroenergetycznej w stacji prostownikowej „Jasna”.

Malowanie tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa.

Wyposażenie Centralnej Dyspozytorni.

Luty 2015

Pętla Turkusowa- zasypywanie peronów na pętli.

Pętla Turkusowa – układanie chodnika na odcinku od wiaduktu PKP do peronów.

Wiadukt PKP – układanie pierwszej warstwy tłucznia.

Ul. Jaśminowa – wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej.

Ul. Bat. Chłopskich – układanie warstwy wiążącej.

Przystanek Gryfińska – betonowanie murków oporowych nad stropem przystanku.

Wykop obudowany- montaż lewego toru w wannie, segment 2.

Kładka „Lotnisko” – układanie obrzeża chodnikowego wzdłuż torowiska.

Kładka „Lotnisko” – montaż konstrukcji zadaszającej kładkę.

Przystanek „Lotnisko” – układanie obrzeży peronowych oraz przygotowanie pod układanie nawierzchni peronów.

Wykop obudowany- betonowanie murka oporowego, widok na przystanek „Gryfińska”.

Przystanek „Gryfińska” – montaż zbrojenia muru oporowego nad przystankiem.

Przystanek Gryfińska – zbrojenie schodów terenowych, strona prawa.

Wykop obudowany - widok na wiadukt PKP.

Montaż torowiska na odcinku od końca wanny do pętli Turkusowa.

Wykop obudowany – widok na przystanek „Gryfińska”.

Pętla Turkusowa – układanie obrzeży peronowych, peron przy torze 1.

Wykop obudowany – widok w kierunku wiaduktu PKP.

Pętla Turkusowa – układanie obrzeży peronowych, peron przy torze 5.

Wiadukt PKP – układanie warstwy odsączającej pod wiaduktem.

Pętla Turkusowa- widok w kierunku wiaduktu PKP.

Pętla Turkusowa- wykonywanie przyłączy do budynku socjalno-kasowego.

Pętla Turkusowa – rozpoczęcie montażu osprzętu sieci trakcyjnej na słupach.

Pętla Turkusowa – montaż konstrukcji wiat przystankowych.

Pętla Turkusowa- układanie nawierzchni peronu przystankowego.

Pętla Turkusowa – przygotowanie do balastowania torów na pętli

Wykop obudowany – prace na segmencie 6a.

Wiadukt PKP – zakończenie montażu murków oporowych prefabrykowanych typu „L”pod wiaduktem PKP , strona prawa.

Wykop obudowany – układanie maty antywibracyjnej oraz podkładów pod tor lewy na segmencie 3.

Wykop obudowany – balastowanie toru prawego na segmencie 3.

Wykop obudowany – montaż okładzin wygłuszających na segmencie 2.

Wykop obudowany – montaż zbrojenia płyty dennej na segmencie 6a.

Styczeń 2015

Pętla Turkusowa – budynek socjalno-kasowy, wykonanie stropodachu.

Pętla Turkusowa – widok na wiadukt PKP.

Pętla Turkusowa – budynek socjalno-kasowy, wykonanie stropodachu.

Wykop obudowany – spawanie szyn, tor prawy.

Pętla „Turkusowa” – montaż ostatniego odcinka torów na pętli, tor 1 i 2

Pętla Turkusowa – wykonanie chudego betonu pod stopy fundamentowe wiat przystankowych dla toru 2

Pętla „Turkusowa” – betonowanie stóp fundamentowych wiat przystankowych dla torów 4 i 5

Wiadukt PKP – montaż murków oporowych prefabrykowanych typu „L” , strona prawa

Wykonanie głowic pali pod ekrany akustyczne przed wiaduktem PKP

Wykop obudowany – montaż okładzin dźwiękochłonnych oraz słupów pod ekrany akustyczne, segment 8 i 7

Ul. Batalionów Chłopskich – formowanie nasypu ul. Jaśminowej na dojeździe do ul.Bat. Chłopskich

Wykop obudowany – zakończenie betonowania murków oporowych na stronie lewej, widok w stronę wiaduktu PKP.

Ul. Batalionów Chłopskich – wykop gruntu z segmentu 6b

Wykop obudowany – zasypywanie toru prawego tłuczniem.

Wykop obudowany – podnoszenie toru prawego na warstwę tłucznia.

Przystanek „Gryfińska” – widok na wiadukt ul. Bat. Chłopskich.

Willa Grüneberga- rozbieranie torów ślizgowych za pomocą piły diamentowej.

Ul. Bat. Chłopskich – betonowanie murka oporowego od strony willi.

Wykop obudowany - montaż okładzin wygłuszających na ścianach wykopu obudowanego, segment 8.

Budynek socjalno-kasowy na pętli „Turkusowa” – murowanie ścian kolankowych dachu.

Pętla Turkusowa – montaż podkładów i szyn na torach nr 1 i 2.

Ul. Bat. Chłopskich – przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Ul. Bat. Chłopskich – komora kanalizacyjna S1.

Ul. Bat. Chłopskich – przebudowa instalacji sieci gazowej.

Ul. Bat. Chłopskich – prace przy komorze S3.

Grudzień 2014

Ul. Batalionów Chłopskich – budowa komory S1 kanalizacji sanitarnej

Wykop obudowany – deskowanie ścian wykopu na segmencie 6b

Wykop obudowany – rozkładanie maty antywibracyjnej oraz podkładów- segment 4

Wykop obudowany – rozkładanie maty antywibracyjnej- segment 3

Wykop obudowany – rozkładanie maty antywibracyjnej oraz podkładów- segment 4

Stacja prostownikowa „Gdańska 2” – nasadzenia żywopłotu oraz ogrodzenie.

Kładka na przystanku „Lotnisko”- profilowanie podłoża, podpora P1

Wiadukt ul. Leszczynowa – montaż torowiska, strona lewa.

Pętla Turkusowa – wykonywanie drenażu na odcinku od km 3+800 do km 4+000

Betonowanie pali pod ekrany akustyczne na odcinku od końca wanny do wiaduktu PKP.

Pętla Turkusowa – profilowanie podłoża pod torowisko na odcinku od km 3+800 do km 4+000

Pętla Turkusowa – zasypywanie ścian przyziemia budynku socjalno-kasowego na pętli

Wykop obudowany – zbrojenie murków oporowych, segment 6b strona lewa

Pętla Turkusowa – chudy beton pod stopy fundamentowe wiaty przystankowej

Ul. Hangarowa – spawanie szyn

Przystanek „Gryfińska”- montaż zbrojenia kolejnego etapu stropu nad przystankiem- strona lewa

Wykop obudowany – montaż szyn na torze prawym, segment 4

Wykop obudowany – układanie maty antywibracyjnej oraz podkładów na segmencie 8

Ul. Bat. Chłopskich – przebudowa instalacji sieci gazowej oraz magistrali wodociągowej

Ul. Bat. Chłopskich – układanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego przed wiaduktem w ciągu ul. Bat. Chłopskich

Korytowanie pod torowisko na odcinku od wiaduktu PKP do końca wykopu obudowanego

Wiadukt PKP – zasypywanie prefabrykatów typu „L”, strona lewa

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – zasypywanie powierzchni zaizolowanych

Pętla Turkusowa – murowanie ścian budynku socjalno-kasowego na pętli

Pętla Turkusowa – ułożenie pierwszej warstwy podbudowy z tłucznia pod torowisko na odcinku od km 3+800 do km 4+000

Przepompownia wód opadowych z wykopu obudowanego

Wiadukt w ul. bat. Chłopskich – montaż wodociągu 350mm wraz z rurą ochronną

Ul. Bat. Chłopskich – przebudowa sieci sanitarnej, budowa komory S1

Pętla Turkusowa – widok na wiadukt PKP

Wiadukt PKP – montaż murka oporowego z prefabrykatów typu „L”- strona lewa

Listopad 2014

Ul. Eskadrowa - nasadzanie krzewów

Rejon przystanku Lotnisko – podłoże pod warstwy nawierzchni torowiska tramwajowego

Wykop obudowany, segmenty 6b, 7 i 8 – widok na wiadukt PKP

Przystanek Gryfińska – zbrojenie murków oporowych i stropu nad peronem

Pętla Turkusowa – układanie szyn i rozjazdów

Pętla Turkusowa – układanie rozjazdów na łuku petli Turkusowa.

Kładka nad przystankiem Lotnisko - pierwsza warstwa tłucznia po torowisko tramwajowe.

Droga techniczna do obsługi kanalizacji wzdłuż ul. Hangarowej.

Wykop obudowany- segment 2, widok na przystanek „Gryfińska”.

Wykop obudowany – betonowanie murków oporowych – segment 4.

Przystanek „Gryfińska” – betonowanie i deskowanie ścian nad stropem przystanku.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – zabetonowane schody zejsciowe do tunelu od strony sklepu Selgros.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – izolacja powierzchni betonowych.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – deskowanie i zbrojenie ścian i schodów od strony stacji prostownikowej „Jasna”

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – izolacja powierzchni betonowych.

Pętla Turkusowa – zmontowany rozjazd tramwajowy

Willa – rozbiórka torów ślizgowych zewnętrznych, po których przemieszczana była willa

Wykop obudowany - izolacja płyty fundamentowej segmentu 4 z papy termozgrzewalnej

Wykop obudowany – zbrojenie murków oporowych

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – zbrojenie schodów

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa - deskowanie i zbrojenie ściany tunelu

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa - zbrojenie stropu tunelu

Październik 2014

PętlaTurkusowa – przygotowanie do montażu podkładów i szyn.

Wykop pod torowisko tramwajowe w rejonie podpór wiaduktu w ul. Leszczynowej.

Willa –widok na żelbetowy wieniec nowego stropu nad piwnicami oraz element bloku oporowego do mocowania prętów ciągnących.

Willa – żelbetowe ściany piwnic na nowej lokalizacji, w osi zdjęcia widoczna ściana toru ślizgowego.

Willa - rozbiórka ścian piwnic w starej lokalizacji

Willa – widok po przesunięciu budynku i po jego obrocie

Willa po przesunięciu – widok wewnętrzny – brak widocznych spękań i uszkodzeń wskutek przesuwania obiektu.

Willa po przesunięciu – widok zewnętrzny elewacji południowej – brak widocznych spękań i uszkodzeń wskutek przesuwania obiektu.

Wyprofilowane pobocze torowiska na połączeniu odcinka ziemnego i konstrukcji mostu przez rz. Regalicę.

Profilowanie terenu niecki w ul. Eskadrowej wzdłuż torowiska tramwajowego.

Pętla Turkusowa – rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia kamiennego.

Willa – zabetonowany nowy strop nad piwnicami.

Willa – zabetonowany nowy strop nad piwnicami.

Blok prowadzenia bocznego wystający ze stropu nad piwnicami – do korekty ewentualnych odchyleń bocznych od osi podczas przesuwania willi.

Widok torów ślizgowych i ich fundamentów pomiędzy starą i nową lokalizacją willi.

Tor ślizgowy w obszarze piwnicy docelowej, z lewej strony widoczne jego zespolenia do obrotu i zespolenia ze ścianami piwnic.

Widok na ściany piwnicy docelowej ora tory ślizgowe na całej długości pomiędzy starą i nową lokalizacją willi.

Blok oporowy na końcu toru ślizgowego do montażu siłownika hydraulicznego, który będzie służył do przesuwania willi.

Stacja prostownikowa ul. Eskadrowa – rozdzielnice WN i rozdzielnice 630V.

Odkopany odcinek istniejacej magistrali wodociągowej 1200mm przewidziany do montażu rury ochronnej na skrzyżowaniu z trasą torowiska tramwajowego w rejonie wiaduktu PKP

Pętla Tyrkusowa – podłoże przygotowane do układania podsypki tłuczniowej i montażu nawierzchni tramwajowej (podkłady, szyny)

Przebudowa sieci gazowej 225mm w rejonie wiaduktu PKP – próba szczelności.

Montaż przepompowni odprowadzającej wody opadowe z wykopu obudowanego.

Kładka dla pieszych na przystanku Lotnisko – próbne obciążenie kładki za pomocą prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Zbrojenie i deskowanie ścian pochylni zejsciowej do tunelu dla pieszych pod torowiskiem tramwajowym na pętli Turkusowa

Zbrojenie fundamentu tunelu dla pieszych pod torowiskiem na pętli Turkusowa.

Wiadukt w ul. bat. Chłopskich – balustrada dla pieszych i bariero poręcz od strony krawężnika.

Przekazanie do eksploatacji odcinka jezdni wyjazdowej ul. Hangarowej wraz z estakadą nad torami SST z udziałem Prezydenta m. Szczecina; 03.10.2014

Otwarcie do ruchu jezdni wyjazdowej ul. Hangarowej wraz z estakadą 03.10.2014

Kładka dla pieszych na przystanku Lotnisko – betonowanie biegów schodowych

Kładka dla pieszych na przystanku Lotnisko – zabetonowany bieg schodowy od strony Lotniska

Zbrojenie ścian i stropu tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – zbrojenie i deskowanie ściany tunelu.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa – zbrojenie pochylni nr 2.

Wrzesień 2014

Nowa jezdnia wyjazdowa ul. Hangarowej – oznakowanie poziome.

Ciąg pieszo-rowerowy w rejonie wyjazdu ze stacji BP na ul. Hangarową.

Estakada w ul. Hangarowej – barieroporęcz na skraju obiektu po stronie północnej.

Segment nr 1 wykopu obudowanego – betonowanie murków oporowych.

Wiadukt w ul. Bat. Chłopskich – montaż barieroporęczy oddzielających chodnik od jezdni.

Willa – widok od strony wiaduktu w ul. Bat. Chłopskich

Willa – prace przy wykonywaniu nowego stropu nad piwnicami

Willa – zbrojenie narożnego elementu obwodowego stropu nad piwnicą.

Willa – zbrojenie wyprowadzone do połączenia z zewnętrznym torem ślizgowym.

Willa – na pierwszym planie zbrojenie fundamentów torów ślizgowych, w głębi zabetonowane ściany zewnętrzne piwnic na nowej lokalizacji.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na petli Turkusowa – deskowanie i zbrojenie ściany pochylni zejściowej do tunelu.

Tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na petli Turkusowa – deskowanie i zbrojenie ściany pochylni zejściowej do tunelu.

Sierpień 2014

Pobocze torowiska – rejon Basenu Górniczego

Basen Górniczy – strona prawa, ustawianie obrzeży ograniczających torowisko tramwajowe

Podbijanie torów w pasie rozdziału ul. Eskadrowej

Basen Górniczy – strona prawa, ustawianie obrzeży ograniczających torowisko tramwajowe

Willa – wypełnienia otworów okiennych

Uzupełnienia tłucznia – rejon Basenu Górniczego

Willa - beton podkładowy pod fundamenty torów ślizgowych wzdłuż trasy przesuwu

Wykop na trasie przyszłego przesunięcia willi przy ul. Bat. Chłopskich 61

Prace zabezpieczające wewnątrz willi przy ul. Bat. Chłopskich 61 – zamurowywanie otworów okiennych

Willa - beton podkładowy pod fundamenty torów ślizgowych wzdłuż trasy przesuwu

Willa – rusztowania wewnętrzne do zamurowania otworów okiennych

Trasa przemieszczenia willi przy ul. bat. Chłopskich 61, w głębi wykop i chudy beton pod fundamenty piwnic na nowej lokalizacji

Pętla Turkusowa – nowy wlot i trasa kanalizacji deszczowej cieku otwartego

Zakończone zbrojenie płyty nośnej wiaduktu w ul. Hangarowej

Ul. Batalionów Chłopskich – zasypka wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej

Betonowanie i zagęszczanie płyty nośnej wiaduktu w ul. Hangarowej

Izolacja płyty nośnej kładki technologicznej i zbrojenie kapy chodnikowej wiaduktu w ul. Bat.Chłopskich/Gryfińskiej

Izolacja z papy pod kapy chodnikowe – estakada w ul. Hangarowej

Betonowanie kapy chodnikowej wiaduktu w ul. Bat.Chłopskich/Gryfińskiej

Estakada w ul. Hangarowej – układanie papy zgrzewalnej na płycie przejściowej

Przejscie kanalizacji deszczowej 2x1000mm pod magistralą wodociągową 1200mm w rejonie wiaduktu PKP

Wykop obudowany – segment 1 – przygotowania do układania izolacji płyty fundamentowej z papy zgrzewalnej

Wykonywanie fundamentów palowych pod ekrany akustyczne w ul. Hangarowej

Zbrojenie ław fundamentowych pod tory jezdne transformatorów – stacja prostownikowa „Gdańska 2”

Lipiec 2014

Kształtowanie nasypu pod konstrukcję torowiska na obszarze pętli „Turkusowa”

Układanie podkładów i szyn – ul. Eskadrowa w okolicy km 1+800

Zagęszczanie podłoża koryta pod torowisko - pętla „Turkusowa”

Nasyp pod torowisko w ul. Hangarowej - rejon stacji paliw BP

Układanie podkładów i szyn – ul. Eskadrowa w okolicy km 1+800

Przygotowanie podłoża torowiska – pętla „Turkusowa”

Wykop obudowany segment 8, przygotowanie do wykonania płyty przejściowej

Betonowanie wiaduktu w ciągu ul. Gryfińskiej

Zbrojenie wiaduktu w ciągu ul. Hangarowej

Układanie podsypki tłuczniowej na torowisko w ul. Hangarowej

Dojazd zachodni do estakady w ul. Hangarowej – formowanie skarp z humusu i obsiewanie ich trawą

Prace ziemne w ul. Hangarowej w rejonie segmentu 1 wykopu obudowanego

Deskowanie kładki „Lotnisko”

Spawanie topikowe szyn od km 1+800 do km 2+300

Usuwanie pryzmy tłucznia w km 1+800 i dobalastowywanie toru południowego

Dojazd wschodni do estakady w ul. Hangarowej - wartwa wiążąca

Widok z estakady w ul. Hangarowej w stronę wiaduktu Leszczynowa

Segment nr 1 wykopu obudowanego

Deskowanie i zbrojenie płyty nośnej wiaduktu w ul Hangarowej

Czerwiec 2014

2. rów dla ułożenia drenażu torowiska w ul. Hangarowej

rów odwadniający na odcinku od km 2+000 do km 2+400

Przygotowanie warstwy odsączającej do wbudowania warstwy tłucznia – km ok. 1+800

rozkładanie geowłókniny pod warstwę odsączającą torowiska w ul. Hangarowej

umocnienie skarp rowu odwadniającego na odcinku od km 2+000 do 2+400

Wymiana gruntu w rejonie pętli Turkusowa

Zakończenie drenażu torowiska przed początkiem wykopu obudowanego

deskowanie i zbrojenie ustroju nosnego kładki technologicznej w ul. Gryfińskiej

deskowanie płyty nośnej wiaduktu w ul. Hangarowej

1. koryto torowiska tramwajowego w ul. Hangarowej po dokonaniu wymiany gruntu

podbudowa bitumiczna na ul. hangarowej w rejonie zjazdu do stacji BP

przejście kanalizacji sanitarnej 3x800mm pod wykopem obudowanym i wejście do komory S3 w ul. Bat. Chłopskich

3. układanie nawierzchni tramwajowej na odcinku od km 2+000 do 2+400

roboty wykończeniowe na stacji prostownikowej „Eskadrowa”

układanie warstwy tłucznia, przygotowania do rozkładania podkładów ul. Hangarowa

murowanie ścian nadziemia stacji prostownikowej „Gdańska 2”

Basen Górniczy – przebudowa kolizji magistrali wodociągowej 500mm

podpory kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

segment 5 ścian szczelinowych – rejon przystanku „Gryfińska”

wlot cieku otwartego WL1 do kanalizacji na pętli Turkusowa

zbrojenie muru oporowego wiaduktu w ul. Gryfińskiej/Bat. Chłopskich

wykop obudowany – zbrojenie segmentu 1

Zbrojenie płyty przejściowej po stronie wschodniej estakady w ul. Hangarowej

Wykop obudowany – rejon przystanku „Gryfińska”

Zbrojenie ustroju nośnego kładki technologicznej w ul. Gryfińskiej

Rusztowanie i deskowanie płyty nosnej wiaduktu w ul. Gryfińskiej

Przejście kanalizacji sanitarnej 3x800mm przez wykop obudowany w ciągu ul. Gryfińskiej/Bat. Chłopskich

Rusztowanie i deskowanie płyty nośnej kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

wymiana gruntu na obszarze pętli „Turkusowa”

wymiana gruntu na obszarze pętli „Turkusowa”

Maj 2014

Budowa stacji prostownikowej „Jasna” – na pętli Turkusowa

Układanie geowłókniny pod warstwę odsączającą na długości nasypu od km 2+000 do 2+450

Wykonywanie pali typu Vibrex pod fundamenty stacji prostownikowej „Gdańska 2”

Układanie warstwy odsączającej na długości wzmocnionego podłoża od km 2+000 do 2+450

Podbijanie toru na długości mostu przez Regalicę

Koniec wykopu obudowanego – segmenty 7 i 8

Odkopywanie ścian szczelinowych na długości segmentu 6a i 6b

Odkopywanie ścian szczelinowych na długości segmentu 6 i 7

Betonowanie płyty fundamentowej segmentu 3 – wyrównywanie powierzchni betonu

Zamontowane zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 3

Zbrojenie ławy fundamentowej podpory nr 2 kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

Izolacja tylnej ściany przyczółka zachodniego estakady w ul. Hangarowej”

Zmontowana konstrukcja stalowa estakady w ul. Hangarowej

Ława fundamentowa schodów zejsciowych kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

Deskowanie i zbrojenie oczepu ściany szczelinowej segmentu 6b

Zespawany styk montażowy pomiędzy sekcjami konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej

Budowa nasypu dojazdowego do przyczółka zachodniego estakady w ul. Hangarowej

Zbrojenie ław fundamentowych stacji prostownikowej „Gdańska 2”

Kwiecień 2014

Zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5

Zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5.

Wykop pod torowisko tramwajowe w ul. Hangarowej.

Zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5

Płyta betonowa segmentu 4 – zdjęte górnerozpory poziome.

Profilowanie nasypu na obszarze wzmocnienia podłoża.

Wytwórnia konstrukcji stalowej – spawanie dźwigarów estakady w ul. Hangarowej

Podbijanie toru na długości mostu przez Regalicę.

Wykonywanie wieńców żelbetowych na długości segmentu 6b – rejon willi Grueneberga.

Zamontowane stalowe dźwigary nośne estakady w ul. Hangarowej na przęsłach 1-2 i 3-4.

Zbrojenie wieńca żelbetowego segmentu 6b – rejon willi Grueneberga.

Zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów estakady w ul. Hangarowej

Zamontowane stalowe dźwigary nośne estakady w ul. Hangarowej – widok z boku.

Zamontowane zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5.

Rozpoczęcie robót palowych dla podpór kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

Przygotowanie do betonowania płyty fundamentowej segmentu 5.

Deskowanie i zbrojenie przyczółka nr 1 estakady w ul. Hangarowej

Wbijanie pali pod podpory kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”.

Balastowanie torów tłuczniem za pomoca specjalistycznegowagonu kolejowego.

Wyrównywanie powierzchni płyty fundamentowej segmentu 5.

Balastowanie torów tłuczniem na długości mostu przez rz. Regalicę

Układanie końcowej warstwy nasypu na obszarze wzmocnienia podłoża.

Budowa nasypu na materacach z kruszywa i geowłókniny – rejon wzmocnienia podłoża

Konstrukcja dociążająca do badanie nośności pali prefabrykowanych pod podpory kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”

Marzec 2014

Montaż podkładów pod prawy tor na moście Pionierów.

Montaż prawego toru na moście Pionierów.

Montaż przyrządów wyrównawczych na moście tramwajowym przez rz. Regalicę.

Rozkładanie tłucznia pod prawy tor na moście Pionierów.

Układanie materacy z kruszywa w km 2+000 do km 2+450.

Balastowanie torów w pasie rozdziału ul. Eskadrowej.

Rozkładanie tłucznia na moście Pionierów.

Balastowanie lewego toru na odcinku od km 1+450 do 1+800.

Montaż torów za mostem Pionierów.

Balastowanie lewego toru na moście Pionierów.

Zagęszczanie kolejnych warstw nasypu na obszarze wzmocnionego podłoża.

Stacja prostownikowa „Jasna” – ocieplanie ścian zewnętrznych.

Układanie materacy z kruszywa w osłonie z geowłókniny – obszar wzmocnienia podłoża.

Balastowanie lewego toru – rejon Basenu Górniczego.

Stacja prostownikowa „Jasna” – pętla Turkusowa.

Stacja prostownikowa „Eskadrowa”.

Roboty murarskie na stacji prostownikowej "Eskadrowa”.

Układanie uszczelniającej maty bentonitowej pod przyszłą płytę fundamentową – segment 4

Formowanie nasypu nad materacami na odcinku od 2+000 do km 2+450.

Zbrojenie płyty fundamentowej segmentu 5 wykopu obudowanego – rejon przystanku „Gryfińska”.

Węże iniekcyjne i bentonitowe uszczelniające połączenie ściany szczelinowej i płyty fundamentowej.

Zbrojenie pod fundamenty transformatorów – stacja prostownikowa „Jasna”.

Spawanie konstrukcji stalowej estakady w ul. Hangarowej w wytwórni.

Ława fundamentowa nr 2 estakady w ul. Hangarowej.

Zbrojenie ciosów podłożyskowych przyczółka nr 4 estakady w ul. Hangarowej.

Budowa studni K18 na kolektorze kanalizacyjnym 1400 mm w pobliżu wiaduktu PKP.

Widok wykopu obudowanego od segmentu 4 w kierunku ul. Hangarowej.

Odkopany segment 2 wykopu obudowanego – widok w kierunku ul. Bat. Chłopskich.

Zbliżenie dźwigara dwuteowego, stanowiącego zasadniczy element konstrukcji nośnej estakady w ul. Hangarowej.

Zbrojenie ciosów podłożyskowych przyczółka estakady w ul. Hangarowej.

Odkopany segment 2 i 1 wykopu obudowanego w rejonie skrzyzowania z estakadą w ul. Hangarowej (widoczne po bokach podpory nr 2 i 3 estakady).

Odkopany segment 5 wykopu obudowanego – miejsce lokalizacji przyszłego przystanku „Gryfińska”.

Widok z przyczółka wschodniego na słupy podpór nr 2 i 3 estakady w ul. Hangarowej.

Podpora nr 3 estakady w ul. Hangarowej.

Odkopany segment 2 i 1 wykopu obudowanego w rejonie skrzyzowania z estakadą w ul. Hangarowej (widoczne po bokach podpory nr 2 i 3 estakady).

Odkopany segment 5 wykopu obudowanego – rejon przyszłego przystanku „Gryfińska”.

Podpora nr 2 estakady w ul. Hangarowej.

Zbrojenie płyty fundamentowej na segmencie 4 wykopu obudowanego.

Początek wykopu obudowanego – segment 1.

Zbrojenie płyty fundamentowej na segmencie 4 wykopu obudowanego.

Luty 2014

Odkopany segment 5 ścian szczelinowych (rejon przyszłego przystanku „Gryfińska”)

Rozkładanie podkładów pod tor tramwajowy na odcinku od km 1+5000 do 1+800

Zbrojenie fundamentu podpory nr 4 estakady w ul. Hangarowej

Segment 5 – widoczne pręty kotwiące do połączenia z płytą fundamentową

Betonowanie kolejnej odcinka betonu podkładowego pod płytę denną na segmencie 4

Zbrojenie fundamentu podpory nr 3 estakady w ul. Hangarowej

Rozkładanie podkładów pod tor tramwajowy na odcinku od km 1+5000 do 1+800

Wykonane ściany szczelinowe na segmencie 6b (rejon zabytkowej willi)

Widok na segment 5 ścian szczelinowych – w kierunku ul. bat. Chłopskich

Zabetonowany fundament podpory nr 4 estakady w ul. Hangarowej

Zmontowany odcinek toru na północnej części mostu przez rz. Regalicę

Układanie nawierzchni tymczasowej drogi objazdowej w ul. Batalionów Chłopskich

Wykonywanie ścian szczelinowych na segmencie 6b

Montaż podkładów i szyn na odcinku od Mostu Pionierów do km 1+800 (ul. Eskadrowa)

Prace w obrębie wykopu na segmencie 4 ścian szczelinowych – zabetonowany podkład pod płyte fundamentową

Zabetonowany fundament podpory nr 4 estakady w ul. Hangarowej

Prace w obrębie wykopu na segmencie 4 ścian szczelinowych – usuwanie nierówności ścian szczelinowych

Zbrojenie korpusu przyczółka/podpory nr 1 estakady w ul. Hangarowej

Montaż podkładów i szyn na odcinku od Mostu Pionierów do km 1+800

Zbrojenie fundamentu podpory nr 1 estakady w ul. Hangarowej

Prace w obrębie wykopu na segmencie 4 ścian szczelinowych – odsłanianie pretów zbrojenia do połączenia z płytą fundamentową

Tymczasowa droga objazdowa w rejonie skrzyżowania SST z ul. Bat. Chłopskich

Badanie betonu w trakcie betonowania fundamentu podpory nr 3 estakady w ul. Hangarowej

Wykop pomiędzy ścianami szczelinowymi na części segmentu 5

Wiertnica do wykonywania przesłony fet-grouting na segmencie 2

Wyrównywanie podłoza pod beton podkładowy pod płytę denną na segmencie nr 4

Wykonywanie ścian szczelinowych na segmencie 1

Pale kotwiące na odkopanej części segmentu 5

Roboty ziemne pod nasyp dojazdowy do estakady w ul. Hangarowej

Roboty torowe wzdłuż ul. Eskadrowej

Przygotowania do termitowego spawania styków szyn

Operacja spawania termitowego styku szyn

Styczeń 2014

Odkryty fragment ścian szczelinowych po wykonaniu wykopu na segmencie 4

Rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia w km 1+450 do km 1+800

Wykonany wykop wewnątrz ścian szczelinowych – segment 4

Rozkładanie pierwszej warstwy tłucznia w km 1+450 do km 1+800

Segment nr 5 ścian szczelinowych

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Gryfińskiej – Batalionów Chłopskich

Rejon kolizji kolektora kanalizacji 2x1600mm z kablami 15 kV w rejonie ul. Leszczynowej

Wykonane ściany szczelinowe – segment 5 – rejon przystanku „Gryfińska"

Zbrojenie fundamentu podpory nr 1 estakady w ul. Hangarowej

Murki prowadzące na długości segmentu 6b (wzdłuż ul. Jaśminowej)

Zbrojenie fundamentu podpory nr 4 estakady w ul. Hangarowej

Tymczasowy objazd w ciągu ul. Leszczynowej w celu przejścia kolektorem 2x1600mm pod jezdnią ulicy

Wykonywanie przesłony jet-grouting na segmencie 6

Stacja prostownikowa „Eskadrowa” – przygotowania do murowania ścian

Widok z wiaduktu „Leszczynowa” na obszar przyszłego nasypu i estakady w ciągu jezdni wyjazdowej ul. Hangarowej

Montaż toru tramwajowego na moście tramwajowym przez rz. Regalice

Obszar wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450, badanie nośnosci kolumn typu MSC

Rejon kolizji kolektora kanalizacji 2x1400mm z kablami 15 kV w rejonie ul. Leszczynowej”

Budowa komory K18 na wyjściu kolektora 1400mm z obszaru przecisku pod nasypem PKP

Wnętrze budowy komory K18 ograniczone ściankami szczelnymi

Roboty murarskie ścian stacji prostownikowej „Eskadrowa” – rejon ul. Leszczynowej

Roboty murarskie ścian stacji prostownikowej „Jasna” – rejon pętli „Turkusowa”

Komory K24 i K25 na terenie pętli „Turkusowa”

Beton podkładowy pod fundament przyczółka zachodniego estakady w ul. Hangarowej

Grudzień 2013

Wiertnica do wykonywania wzmocnienia podłoża w km 2+000 do km 2+450;

Wytyczone miejsca wykonywania skrajnych kolumn wzmacniających

Rozładunek podkładów strunobetonowych

Rozkładanie podkładów na ułożonej wczesniej warstwie tłucznia

Odcinek z ułożonymi podkłądami tramwajowymi

Odcinek z ułożonymi podkłądami tramwajowymi

Głębienie ściany szczelinowej – segment 2/3

Zabetonowana sekcja ściany szczelinowej – segment 2/3

Listopad 2013

Układanie warstwy odsączającej torowisko na geowłókninie – km 1+400 do 1+750

Układanie warstwy odsączającej torowisko na geowłókninie – km 1+400 do 1+750

Wnętrze studzienki drenażu torowiska – km 1+400 do 1+750

Układanie warstwy odsączającej torowisko na geowłókninie – km 1+400 do 1+750

Kanalizacja kablowa na moście przez rz. Regalicę

Kanalizacja kablowa na moście przez rz. Regalicę

Skrzynka rozdzielcza kanalizacji kablowej na moście przez rz. Regalicę

Komora K-3 przygotowana do betonowania

Komora K24 na pętli Turkusowa

Komory K2a i K2b na zapleczu Zakładu Energetycznego Zdroje

wejście do tunelu dla pieszych pod torem bocznicowym od strony osiedla

Roboty porzadkowe po wykonaniu rozbiórek na dawnej działce TBS Prawobrzeże

Sekcje zbrojenia ścian szczelinowych – odcinek wzdłuz ul. Winogronowej

Odtworzony tor kolejowy nad tunelem dla pieszych

Porządkowanie terenu po rozbiórkach obiektów na terenie byłej działki TBS Prawobrzeże

Nasyp dojazdowy do estakady w ciagu ul. Hangarowej – strona wschodnia

Ścianki prowadzące do wykonywania ścian szczelinowych – sekcja 4

Komora K4 w rejonie wiaduktu Leszczynowa

Budowa komory K3 – w rejonie wiaduktu Leszczynowa

Stacja przygotowania i odzysku bentonitu

Październik 2013

Przebudowa uzbrojenia na odcinku pomiędzy wiaduktem PKP i ul. Bagienną

Plac budowy na odcinku pomiędzy wiaduktem PKP i ul. Bagienną

Układanie warstwy odsączającej torowisko na geowłókninie – km 1+400 do 1+750

Roboty przygotowawcze do wzmocnienia podłoża w km 2+000 do 2+450

Układanie gazociągu średniego ciśnienia – rejon ul. Bagiennej

Budowa ciepłociągu 2xDN125 w rejonie ul. Bagiennej

Sieć kanalizacji deszczowej na obszarze przyszłej pętli „Turkusowa”

Plac budowy – pętla Turkusowa

Rozbiórki obiektów budowlanych na terenie byłej działki TBS Prawobrzeże, rejon ul. Jaśminowej i Bagiennej.

Odtworzenie torowiska kolejowego nad tunelem dla pieszych

Tunel dla pieszych – zasypka tunelu oi odtwarzanie torowiska kolejowego

Tunel - zbliżenie

Kolizja ze starym kanałem deszczowym 1600 mm – rejon skrzyżowania w ul. Bat. Chłopskich

Fundament komory K24 – obszar pętli „Turkusowa”

Obszar robót kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Hangarowej

Komora połączeniowa K4a – rejon ul. Hangarowej

Nasyp pod stację prostownikową „Eskadrowa”

Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż trasy przyszłej estakady wyjazdowej

Budowa studni K3 – rejon Zakładu Energetycznego Zdroje

Wrzesień 2013

Przebudowa ciepłociągu 2x406 mm – widok w stronę ul. Jaśmonowej.

Przebudowa kolizji – sieć gazowa – skrzyżowanie ul. Jaśminowa - Piechoty

wykop pod nową kanalizację deszczową na szerokości dawnej jezdni wylotowej ul. Hangarowej.

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Hangarowa

Komora K4a

Przebudowa ciepłociągu 2x406 mm pod wiaduktem PKP.

Przebudowa sieci gazowej – obszar pętli Turkusowa

Przebudowa ciepłociągu 2x406 mm – na zapleczu sklepu Selgros.

Rura ochronna kanalizacji melioracyjnej 1000 mm pod nasypem PKP linii Poznań – Szczecin Główny.

Nowy przebieg ciepłociągu 2x450 mm na zapleczu sklepu Selgros

Rejon przecisku sieci kanalizacji pod nasypem linii kolejowej Poznań – Szczecin Główny

Rroboty ziemne wokół studni kanalizacji deszczowej – pętla „Turkusowa”

Tunel dla pieszych pod torem bocznicy PKP – widok po rozdeskowaniu

Deskowanie i zbrojenie ścian i stropu tunelu dla pieszych pod torem bocznicy PKP.

Rroboty ziemne – obszar pętli „Turkusowa”.

Widok ogólny tunelu dla pieszych

Roboty ziemne na pętli Turkusowa – po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Wykonana komora żelbetowa K 4a w rejonie wiaduktu „Leszczynowa”.

Widok z wiaduktu „Leszczynowa” na obszar robót kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne na pętli Turkusowa – widok w stronę wiaduktu PKP

Sierpień 2013

Przebudowa kolizji – odcinek pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP PLK

Obudowa przecisku rurociągu średnicy 1400 mm pod nasypem kolejowym

Budowa tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska”

Teren budowy kanalizacji deszczowej 2x1400 mm w pobliżu ul. Bat. Chłopskich

Budowa tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – płyta fundamentowa tunelu dla pieszych

Willa Grüneberga – uszczelnianie poszycia dachowego

Teren od ul. Bat. Chłopskich w stronę ul. Hangarowej – widok po ułożeniu kolektora 2x1400 mm

Studnia K9 na kolektorze 2x1400 mm

Przywrócone 3 pasy dla ruchu samochodowego w czasie Tall Ship Races 2013

Przebudowa ciepłociągu SEC pod wiaduktem PKP

Przebudowa ciepłociągu wzdłuż ul. Jaśminowej

Przebudowa ciepłociągu pod wiaduktem PKP linii Poznań - Szczecin

Budowa kanalizacji melioracyjnej średnicy 1400 mm na pętli „Turkusowa”

Budowa kanalizacji melioracyjnej średnicy 1400 mm na pętli „Turkusowa”

Stary ciepłociąg pod wiaduktem do wymiany

Przygotowania do wykonania przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod torem kolejowym

Wykonany przecisk rurą ochronną pod nasypem linii PKP Poznań – Szczecin Główny

Przygotowania do wykonania przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod torem kolejowym – ustawianie rury ochronnej

Studnia K21 na kolektorze melioracyjnym średnicy 1400 mm – pętla „Turkusowa”

Zbrojenie płyty dednnej i ścian tunelu dla pieszych na pętli „Turkusowa”

Pętla „Turkusowa” – rury osłonowe stalowe dla przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem kolej

Roboty związane z przebudową kolizji z uzbrojeniem podziemnym w rejonie ul. Bagiennej

Pętla „Turkusowa” – w głębi nasyp kolejowy linii Poznań – Szczecin Główny

Wykonana studnia K21 na trasie kolektora średnicy 1400 mm – rejon pętli „Turkusowa”

Komora K9 na trasie kolektora deszczowego 2x1400 mm pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich

Lipiec 2013

Koryto pod torowisko w rejonie Basenu Górniczego

Składowanie materiału w celu wymiany gruntu w pasie rozdziału ul. Eskadrowej

Wymiana gruntu oraz fundamenty słupów trakcyjnych w rejonie Basenu Górniczego

Układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego pod poszerzenie ul. Hangarowej

Budowa kanalizacji melioracyjnej średnicy 1400 mm – rejon pętli „Turkusowa”

Budowa kanalizacji melioracyjnej średnicy 1400 mm – obszar pętli „Turkusowa”

Porządkowanie terenu pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP

Nowa trasa ciepłociągu 2xDN406 mm na zapleczu sklepu Selgros

Porządkowanie terenu pomiędzy ul. Bagienną i wiaduktem PKP

Rozkopany nasyp bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” w celu wykonania tunelu dla pieszych

Przekładanie kolidującego uzbrojenia wzdłuż ul. Jaśminowej

Przygotowania do wzmocnienia podłoża w obszarze obniżenia terenu pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej (od km 2+000 do km 2+450)

Koryto pod torowisko w rejonie basenu Górniczego – roboty wykończeniowe

Wymiana gruntu za Mostem Pionierów w pasie rozdziału

Stopa fundamentowa słupa trakcyjnego na moście tramwajowym

Wykonywanie poszerzenia jezdni wjazdowej ul. Hangarowej

Przygotowania do wzmocnienia podłoża w niecce pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej

Przygotowania przed ułożeniem poszerzenia nawierzchni ul. Hangarowej

Przebudowa sieci energetycznych w rejonie wiaduktu „Leszczynowa”

Koryto pod torowisko za mostem tramwajowym

Podbudowa bitumiczna na poszerzeniu nawierzchni ul. Hangarowej

Obszar niecki pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej. Przygotowania do wzmocnienia podłoża

Budowa kolektora deszczowego o średnicy 1000 mm wzdłuż ul. Hangarowej

Roboty związane z budową kanalizacji melioracyjnej Ø 1400 mm – pętla „Turkusowa”

Obszar niecki pomiędzy jezdniami ul. Eskadrowej. Przygotowania do wzmocnienia podłoża

Budowa kolektora 2x1400 mm wzdłuż ul. Winogronowej

Roboty ziemne dla budowy kolektora kanalizacji melioracyjnej – pętla „Turkusowa”

Budowa kolektora deszczowego o średnicy 1000 mm – ul. Hangarowa

Przebudowa kolizji z uzbrojeniem na wysokości ul. Bagiennej

Budowa kolektora deszczowego o średnicy 1000 mm – odcinek pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich

Budowa kolektora deszczowego o średnicy 1000 mm – odcinek pomiędzy ul. Hangarową i Batalionów Chłopskich

Odhumusowanie pasa terenu pod budowę kanalizacji melioracyjnej wzdłuż ul. Hangarowej

Studnia K21 na trasie kolektora średnicy 1400 mm – rejon pętli „Turkusowa”

Czerwiec 2013

Czerwiec 2013

Czerwiec 2013